ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Με 42 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου το Δημοτικό συμβούλιο της Κομοτηνής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00′ π.μ., σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.

Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Έγκριση του απολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2010 της Φιλαρμονικής του πρώην Δήμου Ν. Σιδηροχωρίου (Αριθμ. 1/2011 απόφαση Διοικητ. Συμβουλίου).

Έγκριση του απολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2010 του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) του πρώην Δήμου Ν. Σιδηροχωρίου (Αριθμ. 1/2011 απόφαση Διοικητ. Συμβουλίου).

Έγκριση του απολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2010 των Παιδικών σταθμών του πρώην Δήμου Ν. Σιδηροχωρίου (Αριθμ. 1/2011 απόφαση Διοικητ. Συμβουλίου).

Έγκριση του απολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2010 του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ του πρώην Δήμου Κομοτηνής (Αριθμ. 1/2011 απόφαση Διοικητ. Συμβουλίου).

Έγκριση του απολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) του πρώην Δήμου Αιγείρου-Ν.Καλλίστης (Αριθμ. 1/2011 απόφαση Διοικητ. Συμβουλίου).

Έγκριση του απολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ του πρώην Δήμου Αιγείρου (Αριθμ. 1/2011 απόφαση Διοικητ. Συμβουλίου).

Έγκριση της αριθ.1/2011 απόφασης του Διοικ.Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης ΔήμουΑιγείρου (έγκριση ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010)

Έγκριση της αριθ.1/2011 απόφασης του Διοικ.Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέου Σιδηροχωρίου (έγκριση ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010)

Έγκριση της αριθ.4/2011 απόφασης του Διοικ.Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης ΟΡΦΕΑΣ Κομοτηνής (έγκριση ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010)

Έγκριση της αριθ.4/2011 απόφασης του Διοικ.Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλησης και Μαζικού Αθλητισμού (έγκριση ισολογισμού έτους 2010)

Έγκριση της αριθ.7/2011 απόφασης του Διοικ.Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Εθελοντισμού Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Επένδυσης Κομοτηνής (έγκριση ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010)

Συγχώνευση των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. των πρώην Δήμων Κομοτηνής,Αιγείρου,Ν.Σιδηροχωρίου σε νέο Ν.Π.Δ.Δ.με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)

Συγχώνευση των υφιστάμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Κομοτηνής,Αιγείρου,Ν.Σιδηροχωρίου σε νέα Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κομοτηνής

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εμπορικής ΕταιρίαςΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γευσιγνωσία Δήμου Κομοτηνής, ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ

Αποδοχή Συμμετοχής του Δήμου Κομοτηνής στο πρόγραμμαευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 για το έργο με διακριτικό τίτλο: ENERGYNET και υλοποίηση του έργου.

Εγκριση και υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Κομοτηνής και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής (αριθ.3.1/2011 απόφαση του Διοικ.Συμβουλίου)

Εγκριση ή μη μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης του επί της Πλατείας Ειρήνης 42 Δημοτικού Καταστήματος

Απόρριψη-αντικατάσταση μέρους της ποσότητας των συμβατικών υλικών της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗς του Δήμου Κομοτηνής και ορισμό προθεσμίας αντικατάστασης αυτών.

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:Ενέργειες υποδομών για εκσυγχρονισμό του ΔΕΚ Α.Μ.ΘΡΑΚΗΣ.

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Συντηρήσεις εν γένει κτιρίων του Δήμου 2010.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΑΝΑΚΛΕΙΟΥ.

Εγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας με τίτλο: Δαπάνες καθαρισμού εσωτερικών χώρων και κτιρίων του Δήμου Κομοτηνής.

Συγκρότηση επιτροπών βάσει των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ.

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση των επιτροπών, βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 που αφορούν εν γένει εκτέλεση εργασιών

Έγκριση ή μη της αριθ. 17/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την αναπροσαρμογή συντελεστών των ισχύοντων τελών χρήσης χώρων πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων από 1-1-2011 και στο έξης.

Έγκριση ή μη της αριθ. 22/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την αναπροσαρμογή συντελεστών των ισχύοντων δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών νεκροταφείων από 1-1-2011 και στο έξης.

Έγκριση ή μη της αριθ. 24/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την αναπροσαρμογή συντελεστών των ισχύοντων τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1-1-2011 και στο έξης.

Έγκριση ή μη της αριθ. 25/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τη μη αναπροσαρμογή συντελεστών των ισχύοντων τελών ακίνητης περιουσίας από 1-1-2011 και στο έξης.

Έγκριση ή μη της αριθ. 23/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τη μη αναπροσαρμογή συντελεστών των ισχύοντων τελών διαμονής παρεπιδημούντων από 1-1-2011 και στο έξης.

Έγκριση ή μη της αριθ. 21/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τη μη αναπροσαρμογή συντελεστών των ισχύοντων τελών διαφήμισης από 1-1-2011 και στο έξης.

Έγκριση ή μη της αριθ. 20/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την αναπροσαρμογή συντελεστών των ισχύοντων δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κτημάτων-έργων από 1-1-2011 και στο έξης.

Έγκριση ή μη της αριθ. 18/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τη μη αναπροσαρμογή συντελεστών των ισχύοντων τελών βοσκής από 1-1-2011 και στο έξης.

Έγκριση ή μη της αριθ.19/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τη μη αναπροσαρμογή συντελεστών των ισχύοντων τελών στάθμευσης από 1-1-2011 και στο έξης.

Καθορισμός αυτοτελών οικισμών της εδαφικής περιοχής του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής του 2011.

Συγχώνευση των υφισταμένων σχολικών επιτροπών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των πρώην δήμων Κομοτηνής,Αιγείρου,Ν.Σιδηροχωρίου σε νέο Ν.Π.Δ.Δ.

Συγχώνευση των υφισταμένων σχολικών επιτροπών, σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πρώην δήμων Κομοτηνής,Αιγείρου,Ν.Σιδηροχωρίου σε νέο Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΜΕΝΕΣΕΛΙΔΟΥ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: