»ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ» ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο    Τ  Υ  Π  Ο  Υ

ΟΙ  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

      Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ» ενημερώνει τους δημότες, ότι οι παιδικοί σταθμοί του, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

        Έτσι καλεί όλες τις μητέρες, νηπίων, οι οποίες έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως γυναίκες ωφελούμενες της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Οι μητέρες  μπορούν να ανήκουν σε μια από  τις παρακάτω κατηγορίες,

 • να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή  τομέα. Εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
 • να συμμετέχουν  σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης).
 • να είναι  άνεργες οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης  εξατομικευμένης προσέγγισης από  τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
 • να είναι  άνεργες και λαμβάνουν ή έχουν  λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά το διάστημα 21/06/2008 – 21/06/2010.
 • να είναι  μητέρες παιδιών με Αναπηρία (Α.ΜΕ.Α), ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης.

  Στις γυναίκες που θα επιλεγούν (ωφελούμενες) θα προσφέρονται θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, στις κάτωθι κατηγορίες Δομών.

 • Βρεφικοί – Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί:
  Κατηγορία Β νήπια 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Β.   Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών

  Ο Φάκελος  της Πρόσκλησης (Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος και «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση») προς τις ενδιαφερόμενες γυναίκες, θα ξεκινήσει να διατίθεται, σε έντυπη μορφή, στις 21/06/2010, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ., από τα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr/, στην ιστοσελίδα www.prosonolotachos.gr ή www.epanad.gov.gr της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. www.kedke.gr.
  Η Υποβολή των  «Αιτήσεων  συμμετοχής – Δηλώσεων», συνοδευόμενων από  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται από την 21/06/2010 έως και 12/07/2010 και  ώρα 14:30 μ.μ.
  Στην  «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή»  τους, οι ενδιαφερόμενες θα έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και πέντε (5) Σταθμούς ή Κέντρα, με σειρά προτεραιότητας, εντός του Νομού τους.
  Οι μητέρες  που έχουν περισσότερα του  ενός τέκνα θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τόσες «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις», όσες και τα τέκνα  που επιθυμούν να εγγράψουν σε Δομές.
  Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί:
  α) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Νομού κατοικίας των ενδιαφερομένων γυναικών, και
  β) στα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Γ.  Δικαιολογητικά συμμετοχής

  Μαζί  με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή»  τους, όλες οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Ελληνίδα Ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο διαζευκτηρίου, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη και αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2010, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης.
 • Εκτύπωση  εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2009 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2008 έως 31/12/2008).
 • Βεβαίωση  Υγειονομικής Επιτροπής, εάν ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ η ίδια η μητέρα ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος.
 • Βεβαίωση  από τον Ο.Α.Ε.Δ., εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος.

Ανάλογα με την κατηγορία  στην οποία υπάγεται η μητέρα, είναι  απαραίτητο να προσκομίσει  επιπλέον τα κάτωθι

  1. Μισθωτές:
 •  
  • Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2009 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 •  
  • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής  της.
 •  
  • Βεβαίωση  εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης,  καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων».
  2. Αυτοαπασχολούμενες:
      2.1   Αυτοαπασχολούμενες (εκτός πρωτογενή τομέα):
 •  
  • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 •  
  • Υπεύθυνη  δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
  2.2 Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα:
 •  
   βεβαίωση  ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α., ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
       3. Συμμετέχουσες σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ):
 •  
  • σε  πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ.
 •  
   αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας  μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ., Φορέα Υλοποίησης και  ασκούμενης και βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
 •  
  • σε  πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του  Ο.Α.Ε.Δ.,
 •  
  •  
   • αντίγραφο της  εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και βεβαίωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος ή
 •  
  •  
   • αντίγραφο της  εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2009  ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 •  
  •  
   • σε  πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του  Ο.Α.Ε.Δ.,
 •  
   αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και  βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
 •  
  • σε  πρόγραμμα συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης,
 •  
   βεβαίωση  από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής –  Δήλωσης».

     4. Άνεργες:

 •  
   α) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.,
 •  
   β) Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 21/06/2008  έως 21/06/2010: αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
  5.  Μητέρες παιδιών με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)
 •  
   Δεν απαιτούνται  επιπλέον δικαιολογητικά.
  Για τους πολίτες της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: