ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Με 62 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει σήμερα Πέμπτη, στις 7 μμ, το δημοτικό συμβούλιο της Κομοτηνής, ενώ την ερχόμενη Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 7.30, θα πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την κατάρτιση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2009.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

-Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

1. Επί ενστάσεων κατά της αριθμ.135/2008 ΑΔΣ (τροποποίηση σχεδίου πόλης στα ΟΤ489Α-489Β, μεταξύ των οδών Γ.Ρίτσου, Μ.Μαρκίδου-Κολοζώφ, Δ.Τριαρίδη και Λαμψάκου στην Κομοτηνή).

2. Συμβιβαστική επίλυση για τον καθορισμό τιμής μονάδας ρυμοτομούμενου ακινήτου στην προέκταση της οδού Κότυος στα ΟΤ382-384.

3. Κατανομή ΣΑΤΑ Β’δόση 2008.

4. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2008 για 4η φορά.

5. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές των δημόσιων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δ.Κομοτηνής καθώς και στις Μειονοτικές σχολικές εφορείες, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του έτους 2008 (Γ’κατανομή).

6. Έγκριση ή μη της διαδικασίας και των όρων προκήρυξης των υποτροφιών που προέρχονται από τα κληροδοτήματα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΣΣΑ & ΦΩΤΗ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ.

7. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού έτους 2008 των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών- Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας Δ.Κομοτηνής για 4η φορά (αριθμ.86/2008 απόφ.Διοικ.Συμβουλίου).

8. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού έτους 2008 των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών- Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας Δ.Κομοτηνής για 4η φορά (αριθμ.86/2008 απόφ.Διοικ.Συμβουλίου).

9. Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης με την αριθμ.194/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Έγκριση δαπάνης εκδήλωσης αφιερωμένη στην παγκόσμια ημέρα για ΑΜΕΑ.

11. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου.

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων και υπαλλήλων του Δήμου για υπηρεσιακούς λόγους.

13. Επί ενστάσεως της αναδόχου Κξίας ΑΡΙΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ.-ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. του έργου: Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κοσμίου.

14. Έγκριση ή μη συνάψεως δανείου μεταξύ του Δ.Κομοτηνής και Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος. Ανάκληση-Ακύρωση της αριθ. 317/2008 ΑΔΣ.

15. Έγκριση ή μη σύμβασης περί μισθοδοσίας των υπαλλήλων Δ.Κομοτηνής από την τράπεζα MILLENNIUM BANK Α.Ε.

16. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση χρηματικών ποσών που αφορούν διανοίξεις και οφειλές από εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου.

17. Ρύθμιση οφειλών από διανοίξεις.

18. Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν διάφορα τέλη και δικαιώματα.

19. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση χρηματικών ποσών που αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ, τέλη και δικαιώματα.

20. Παραχώρηση Χριστουγεννιάτικης Μικροπολιτείας.

21. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

22. Διατήρηση ή όχι του χώρου περιπτέρου στην συμβολή των οδών Ορφέως και Ιωαννίνων και παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης.

23. Καθορισμός θέσεων υπαίθριας διαφήμισης.

24. Εγκριση και παραλαβή της μελέτης: Επαναπροσδιορισμός καταπατημένων δημοτικών εκτάσεων.

25. Εγκριση και παραλαβή της μελέτης: Εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή του Πανθρακικού Σταδίου.

26. Εγκριση και παραλαβή της μελέτης: Εκπόνηση μελέτης γεωλογικής-γεωτεχνικής καταλληλότητας 12ου ΔΣ και Δ/Θ Νηπιαγωγείου.

27. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στην κτηματική περιοχή Σιδεράδων για την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α.

28. Έγκριση ή μη τελικής έκθεσης υλοποίησης του έργου: Συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες του Σχεδίου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ του Δ.Κομοτηνής στις ΤΠΑ τελικός δικαιούχος Δ.Κομοτηνής του Μέτρου 5.5 του Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. 2000-2006.

29. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του προγράμματος MEDPACT-MEDACCESS.

30. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του προγράμματος ARCHIMED MIDA.

31. Εξαγορά οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως χώρος Δημοτικών Κτιρίων Κοινής Ωφέλειας, στην οδό Π.Έλλη στο ΟΤ Α3.

32. Εξαγορά οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως χώρος Βρεφονηπιακού Σταθμού, στην οδό Ι.Φιλήμωνος στο ΟΤ Β13.

33. Προσδιορισμός νέων λεωφορειακών γραμμών, καθορισμός αφετηριών τερμάτων και στάσεων για τις νέες λεωφορειακές γραμμές.

34. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών χρήσης χώρων πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από 1-1-2009 και στο εξής.

35. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών νεκροταφείων από 1-1-2009 και στο εξής.

36. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών στάθμευσης από 1-1-2009 και στο εξής.

37. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κτημάτων-έργων από 1-1-2009 και στο εξής.

38. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών διαμονής παρεπιδημούντων από 1-1-2009 και στο εξής.

39. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών διαφήμισης από 1-1-2009 και στο εξής.

40. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών βοσκής από 1-1-2009 και στο εξής.

41. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών ακίνητης περιουσίας από

42. 1-1-2009 και στο εξής.

43. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1-1-2009 και στο εξής.

44. Υπαγωγή στα μέτρα χορήγησης παροχών της αριθμ. 195 2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου των εργαζομένων της Ε.Α.Σ.

45. Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας Δ.Κομοτηνής και Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), σε νέο Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με την επωνυμία: Αλέξανδρος Συμεωνίδης.

46. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντηρήσεις οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων Ν.Α. περιοχής.

47. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντηρήσεις οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων Β.Α. περιοχής.

48. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση εγκαταστάσεων Η/Μ διδακτηρίων (υδραυλικά, φωτισμός, θέρμανση).

49. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση εγκαταστάσεων πυροπροστασίας Παιδικών Σταθμών.

50. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Δημιουργία δομής στήριξης νέων επιχειρηματιών.

51. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση ΚΕΦΟ Θρυλορίου.

52. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση ΚΕΦΟ Θρυλορίου.

53. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση ΚΕΦΟ Θρυλορίου.

54. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση ΚΕΦΟ Θρυλορίου.

55. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση ΚΕΦΟ Θρυλορίου.

56. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση ΚΕΦΟ Θρυλορίου. –Εγκριση υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης.

57. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση ΚΕΦΟ Θρυλορίου. –Εγκριση υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης.

58. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση ΚΕΦΟ Θρυλορίου.

59. Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου στο Θρυλόριο και η Δημιουργία χώρου αναψυχής με ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις.

60. Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων: 1.Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη και προβολή της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας της διασυνοριακής περιοχής και 2.Διοργάνωση εκδηλώσεων και παραγωγή έντυπου υλικού για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων Στόχου.

61. Επέκταση δικτύου φωτισμού στην Κομοτηνή και στους οικισμούς της Καρυδιάς και του Ροδίτη.

62. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση ΚΕΦΟ Θρυλορίου

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: