ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

komotini1.gif
Ψηφίσθηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Κομοτηνής από το Δημοτικό Συμβούλιο και ξεκινά η Κοινωνική Διαβούλευση
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μοναδικό θέμα τη συζήτηση και έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του «Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κομοτηνής 2007- 2010» συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής την Τετάρτη 19 Μαρτίου.

Ο Δήμαρχος Κομοτηναίων, κ. Δημήτρης Κοτσάκης παρουσίασε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό χαρακτηρίζοντάς τον ρεαλιστικό, εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, δημιουργικό και πολυλειτουργικό. Στη συνοπτική του παρουσίαση, αναφέρθηκε στην πολιτική φιλοσοφία, στο αναπτυξιακό προφίλ, στους βασικούς άξονες, καθώς και στην περιγραφή του οράματος – στόχου, στον οποίο αποβλέπει ο Σχεδιασμός.

Το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού που περιλαμβάνει όλα τα προτεινόμενα έργα της επόμενης τριετίας καταψηφίστηκε από τις τρεις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας. Ο Δήμαρχος Κομοτηναίων κ. Δημήτρης Κοτσάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Επιδιώξαμε και επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή συναίνεση για το σχέδιο ανάπτυξης της Κομοτηνής που τις επόμενες 3 εβδομάδες θα συζητηθεί με τους φορείς και κάθε πολίτη, ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλοι να υποβάλουν προτάσεις ή να συμπληρώσουν αυτές που εμείς καταθέσαμε, και δεν κατανοώ τη στείρα αντιπολίτευση, που μόνο οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες τις οποίες κάποιοι εξυπηρετούν, μπορούν να την δικαιολογήσουν».

Το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού θα τεθεί σε κοινωνική διαβούλευση με τη συμμετοχή, όλων των παραγωγικών φορέων και κοινωνικών εταίρων του Δήμου, όπου κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις προτάσεις του, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για τη διαδικασία, με σκοπό την οριστική ψήφιση και κατάθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια στο τέλος του Απριλίου, όπως προβλέπει η διαδικασία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής, είναι να τεθούν σταθεροί και θεμελιώδεις αναπτυξιακοί προσανατολισμοί.

Συμφέρον, στόχος και όραμα της Κομοτηνής στο νέο αιώνα, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, από τον σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση όλων εκείνων των πολιτικών, που θα προσδώσουν στον Δήμο ισχύ, στην κοινωνία ευημερία,

και στην σχέση κοινωνίας και Δήμου, ανταποδοτικότητα.

Γι’ αυτό και βασικότατο ζητούμενο, είναι, η ανάπτυξη στην τοπική μας κοινωνία, της συνείδησης της κοινωνίας των πολιτών.

Είναι αυτή η αλλαγή στην πολιτική κουλτούρα και στον πολιτικό πολιτισμό, η οποία μετασχηματίζει την κοινωνία από το πελατειακό και λαϊκίστικο μοντέλο που εξαφάνιζε το άτομο μέσα στη μάζα, σε κοινωνία πολιτών.

Είναι αυτή η αλλαγή στην πολιτική και εκλογική συμπεριφορά τμημάτων της κοινωνίας, που οδηγεί στην υπερψήφιση του αξιολογότερου, του υπευθυνότερου, αυτού που πρεσβεύει και διασφαλίζει θεσμικά τις αξίες της ελευθερίας του ατόμου, της συμμετοχής του πολίτη, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ατομικής αξιοπρέπειας.

Τούτων δοθέντων, είναι αναγκαίος ένας πολιτικός εκσυγχρονισμός, ο οποίος θα οδηγήσει σε ένα πλέγμα πολιτικών θεσμών, που θα διευρύνουν τις διαδικασίες συμμετοχής του πολίτη, την ανεξαρτησία του, την εμπιστοσύνη.

Οι πολίτες απαιτούν και επιλέγουν, όχι απλώς μια δημοτική υπηρεσία, ένα γραφειοκρατικό οικοδόμημα, αλλά μια πολιτική πρόταση και έναν αξιακό κώδικα που θα επιλύει προβλήματα, όχι μόνο τα καθημερινά, αλλά και τα μεγάλα και τα μακροπρόθεσμα.

Η κοινωνία των πολιτών, δεν προσδοκά παθητικά να κερδίσει αυτά που ο Δήμος μπορεί να κάνει γι’ αυτούς, αλλά συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, προσφέροντας στην κοινωνία αυτά που μπορούν εκείνοι να κάνουν για την πρόοδο και την ευημερία της.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής, αποβλέπει στην εδραίωση ενός ποιοτικού, κοινωνικού, οικονομικού και διοικητικού συστήματος, που θα εξασφαλίζει τη Δημοκρατία, την Ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας εύρυθμης κοινωνίας πολιτών, και στην οικοδόμηση μιας πόλης όπου πρωταγωνιστεί ο Άνθρωπος, μιας Κομοτηνής που πρωταγωνιστεί στη Θράκη, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια.
kosmopolis1.jpg
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στη σύγχρονη εποχή, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των βασικών ζητημάτων ανάπτυξης, είναι κομβικός για την πορεία των τοπικών κοινωνιών. Γι’ αυτό και η σύγχρονη τάση, είναι η αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Προς τούτο, απαιτείται ο σχεδιασμός μιας ρεαλιστικής στρατηγικής ανάπτυξης, που θα άρει τους σοβαρούς ανασταλτικούς παράγοντες και θα επιτρέψει την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής ζωής του τόπου.

Με βάση τα παραπάνω, ο σκοπός εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι να αποτελέσει ένα επιχειρησιακό εργαλείο ανάλυσης, αξιολόγησης, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου.

Βάση της εκπόνησης του Προγράμματος, αποτέλεσε η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου η οποία οδήγησε στη διαγνωστική ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των νομικών προσώπων του, η οποία στη συνέχεια κατέληξε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία εκφράζονται από το σύνολο των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών της περιοχής καθώς επίσης και στα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η εκμετάλλευση των δυνατών σημείων, η μετατροπή των αδυναμιών σε δυνητικά πλεονεκτήματα, και η αξιοποίηση των ευκαιριών αποτελεί το ζητούμενο για κάθε περιοχή καθώς και το αντικείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού σε ανώτατο επίπεδο ενδιαφέροντος.

Ταυτόχρονα, στη διαδικασία αυτή έχουν ληφθεί πέραν των άλλων σοβαρά υπόψη όλες οι βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα ο κεντρικός άξονας της νέας προγραμματικής περιόδου 2007- 2013.

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής ένωσης για τη συνοχή προσδιορίζουν τρεις βασικούς άξονες προτεραιοτήτων για τα αστικά κέντρα οι οποίοι αποτελούν ουσιαστικά και φορείς έκφρασης της αειφόρου ανάπτυξης.

Βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της διατήρησης των περιβαλλοντικών τους δυνατοτήτων.
Ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της γνώσης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Αύξηση της απασχόλησης με την προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή με την ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τη βελτίωση της ευελιξίας των ανθρώπινων πόρων και των επιχειρήσεων και αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
Η μετάφραση των ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδιασμού σε συγκεκριμένο χωρικό επίπεδο απαιτεί την εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο θα έχει απόλυτα προσδιορισμένους στόχους και θα εδράζεται σε συγκεκριμένους κεντρικούς πυλώνες:

Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνική συνοχή
Περιβαλλοντική προστασία
Διοικητική αναβάθμιση
Εξωστρέφεια
24-04-2007-main.jpg
ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Το Όραμα του Δήμου Κομοτηνής είναι η οικοδόμηση μιας κοινωνίας ευημερούσας και ενός Δήμου αποτελεσματικού σε μια ανταποδοτική σχέση Πολίτη – Δήμου. Σε αυτήν την Κομοτηνή πρωτεύουσα δύναμη είναι ο Άνθρωπος.

Αναλυτικότερα και ειδικότερα το Όραμα και η Επιλογή μας είναι:

Η Κομοτηνή όπου πρωταγωνιστεί ο Άνθρωπος, οι Ανάγκες του, οι Προσδοκίες του, η Ατομική του Ευημερία.
Η Κομοτηνή πρωτεύουσα ανταγωνιστική Μητρόπολη της Θράκης, της Ελλάδας, των Βαλκανίων.
Η Κομοτηνή όπου πρωταγωνιστεί ο Δήμος, οι Δημοτικές Πολιτικές, οι Δεσμεύσεις μας και η Δημοτική Περιουσία, η Δική σας Συνεισφορά.
Η Κομοτηνή ως κοινωνία ευημερούσα, φιλελεύθερη, πολυπολιτισμική, δημοκρατική, συμμετοχική και βιώσιμη.

Σε κάθε περίπτωση το όραμα του Δήμου Κομοτηνής είναι ρεαλιστικό, δυναμικό, σύνθετο, πολυλειτουργικό και κοινωνικά αποδεκτό.

Ρεαλιστικό, γιατί στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής και φιλοδοξεί να άρει τις όποιες αδυναμίες του και να αξιοποιήσει έτσι περαιτέρω τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα.
Δυναμικό, γιατί δεν χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό και στατικότητα.
Σύνθετο και πολυθεματικό, αποφεύγοντας μια μονοδιάστατη ανάπτυξη, η οποία θα τόνιζε μια από τις πτυχές της (π.χ. μόνο οικονομική, μόνο πολιτιστική, μόνο χωρική) ή θα εστίαζε σ’ έναν μόνο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Αντιθέτως, είναι εμφανές ότι το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου προτάσσει την ισόρροπη και συμμετρική ανάπτυξη τόσο της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και του πολιτισμού και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Πολυλειτουργικό, σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρότυπο της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιδιώκει τη σύζευξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με την παράλληλη προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και δίδει έμφαση στην ποιότητα (παραγωγής, περιβάλλοντος και κατοικίας).
Τέλος, το όραμα της περιοχής είναι συμβατό με το αναπτυξιακό όραμα τόσο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης όσο και του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Ν. Ροδόπης, καθώς και με τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της νέας πολιτικής συνοχής και τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς στόχους.

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι οι:

1ος Άξονας «Κομοτηνή, Ανθρωποκεντρική Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Τοπικής Διακυβέρνησης & Πολιτικού Πολιτισμού Εμπιστοσύνης

2ος Άξονας «Κομοτηνή, Δίκαιη Κοινωνία» :Δημοτικές Πολιτικές Υγείας – Πρόνοιας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού

3ος Άξονας «Κομοτηνή, Πράσινη Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Μεταφορών & Επικοινωνιών – Πρασίνου – Πολεοδομίας – Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Διαχείρισης Απορριμμάτων & Καθαριότητας

4ος Άξονας «Κομοτηνή, Βιώσιμη Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης – Απασχόλησης – Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας

5ος Άξονας «Κομοτηνή, Ανταποδοτική Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – Οργάνωσης – Προστασίας & Ασφάλειας

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: